20 Nov 2018 - Church of St Leonard, Rodney Stoke, Somerset

Church of St Leonard, Rodney Stoke, Somerset.